Všeobecné obchodní podmínky

(VOP)

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné zkratkou „VOP“) platí pro nákup online kurzů (dále též jako „produkt“ nebo „digitální obsah“) přes webové rozhraní www.hlaszenstvi.cz.

  • VOP obsahují informace, které potřebujete znát ještě před zakoupením produktu. Prosím vás proto, abyste si je prostudovali, než objednávku odešlete, a v případě dotazů mě kontaktovali. Mé kontaktní údaje naleznete níže. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se s obsahem VOP seznámili. 

  • Nákup produktů probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto VOP onu kupní smlouvu specifikují ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

II. Důležité pojmy (definice)

 • Prodávající

Mgr. Vendula Indruchová

adresa: Klínovecká 975/8, Ostrov 363 01

email: vendula.indruchova@gmail.com

telefon: 725 067 780

IČO: 17056551, zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřad Ostrov

 • Kupující je ten, kdo prostřednictvím webových stránek www.hlaszenstvi.cz uzavře se mnou jako prodávajícím kupní smlouvu, když zakoupí můj online kurz nebo jiný digitální obsah. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ, anebo právnická osoba, např. s.r.o., nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

 • Předmětem koupě se rozumí online kurz. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednání produktu

 • Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.hlaszenstvi.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslání objednávky je okamžik uzavření kupní smlouvy, která je právně závazná. Kupujícímu a prodávajícímu v té chvíli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Potvrzení objednávky

 • Po odeslání objednávky přijde kupujícímu email s potvrzením objednávky a výzvou k platbě s platebními údaji. 

Daňový doklad

 • Po obdržení platby vám na údaje z objednávky vystavím fakturu. Nejsem plátcem DPH, takže cena za produkt na mých webových stránkách je konečná. 

IV. Způsoby platby

 • Úhradu za kurz je možné provést těmito způsoby:

  • Bankovním převodem na můj účet. Platba trvá většinou 1 až 2 pracovní dny v závislosti na bance. Platební údaje obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky.

  • Online platební kartou prostřednictvím platební brány: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Platba je připsána okamžitě.

V. Splatnost kupní ceny

 • Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě na faktuře. 

 • Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. 

VI. Dodací podmínky a vyloučení odpovědnosti

 • Po zaplacení kupní ceny kupující obdrží prostřednictvím emailu přístupové údaje do členské sekce mého webu, pokud není u kurzu uvedeno jiné datum začátku kurzu, se kterým jste dopředu seznámeni. 

 • Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na můj bankovní účet (1 – 2 pracovní dny v závislosti na bance), v případě platby kartou online prostřednictvím platební brány je okamžik zaplacení kupní ceny obratem.

 • O průběhu kurzu je kupující informován emaily. Kurz s mou podporou trvá 6 týdnů, po jeho skončení má kupující přístup do členské sekce ještě 6 měsíců.

 • Digitální obsah vyžaduje ke své plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

VII. Odstoupení od smlouvy a reklamační řád

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem, má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 • Objednáním a zaplacením produktu výslovně souhlasíte s tím, že vám produkt (digitální obsah) bude dodán bezprostředně, resp. do 3 pracovních dnů po provedení úhrady. Tímto krokem pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

 • V případě, že produkt nebude během 14 dní od uzavření kupní smlouvy dodán, pak během této 14denní lhůty (ještě předtím než bude produkt dodán), můžete od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ). Odstoupit můžete tak, že mi pošlete email na moji kontaktní adresu. Přiložte prosím doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a informaci o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Do 14 dnů od doručení odstoupení vám pak vrátím peníze, které jste mi za produkt uhradili. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

 • V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 • Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách.

VIII. Ochrana osobních údajů

 • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) plním pomocí zvláštního dokumentu, který naleznete ZDE. Naleznete v něm, jak chráním vaše osobní údaje proti zneužití a jak s nimi nakládám.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 • Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na emailu vendula.indruchova@gmail.com.

 • Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 • Pokud mezi mnou jako prodávajícím a vámi jako kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 • Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

X. Závěrečná ustanovení

 • Vyhrazuji si právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na mých webových stránkách. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.6.2022.